NY HJEMMESIDE ER PÅ VEJ.....

OM BOLIGLABORATORIET

Boliglaboratoriet har specialiseret sig i konsulentydelser til den almene boligsek- tor. Ydelserne spænder fra udvikling af projektidéer til proces- og projektledelse, afholdelse af konferencer, workshops og lign.

Omdrejningspunktet for ydelserne er ”inddragelse og involvering”, hvad enten det er af ledelse eller medarbejdere i bo- ligadministrationerne eller beboerdemo- kratiet og beboerne i boligafdelingerne.

Boliglaboratoriet har således stor erfaring med beboerprocesser, herunder involve- ring af og kommunikation med beboere og beboerdemokrati i den almene bolig- sektor. Som oftest er afdelingsbestyrelsen en tæt samarbejdspart i tilrettelæggelsen og udførelsen af projekterne, mens bebo- erne er målgruppen.

Afhængigt af opgavernes omfang og kompleksitet, arbejder Boliglaboratoriet ofte tværfagligt og samler forskellige kompetencer for at sikre et højt fagligt niveau i opgaveløsningen. Herudover fær- des Boliglaboratoriet hjemmevant i sam- arbejdet med mange forskellige parter og på forskellige niveauer både indenfor og udenfor en boligorganisation.

UDVALGTE PROJEKTER

IT-projekt for ældre i to udvalgte boligaf- delinger, Boligforeningen AAB

Udvikling og implementering af digitalt beboerdemokrati i Brohuset, Boligfor- eningen 3B

Afholdelse af idékonference, Glostrup Boligselskab

Gennemførelse af naboskabsundersøgel- se, Glostrup Boligselskab

Projekt: De unge beboerdemokrater – hvor er de?, Boligkontoret Danmark

Projektansøgning ”Udvikling af en bebo- erdemokratisk vedligeholdelsesplan, Bo- ligforeningen 3B

Udvikling og gennemførelse af uddannel- sesforløb for organisationsbestyrelser og bestyrelser for administrationsselskaber, Boligkontoret Danmark

Udvikling af målsætnings- og handlings- program for Fællesbestyrelsen i Urbanpla- nen, Boligforeningen 3B

Kortlægning af nuværende driftsmodeller, Boligforeningen AAB

HVEM ER JEG

Line Skovgaard er cand. scient. soc. i geo- grafi og socialvidenskab fra Roskilde Uni- versitetscenter og har mange års erfaring med og viden om den almene boligsek- tors særlige kendetegn, udfordringer og udviklingspotentialer. Først som direkti- ons- og udviklingskonsulent i KAB, siden- hen som partner i Konradi & Skovgaard – Boliglaboratoriet og senest som indehaver af og konsulent i Boliglaboratoriet.

Kontakt Boliglaboratoriet på:

Tlf.28562424
E-mail: line@boliglaboratoriet.dk

Gothersgade 11, 3. sal
1123 København K